18 Kasım 2013 Pazartesi

Ah bin Yâ Bin Fesaye!

Görüntü verir mi gözlerden ırak bir gökyüzünde kayan bir yıldız? Kimsenin olmadığı bir ormanda düşen bir ağaç ses çıkarır mı? Bilinir mi? Hissedilir mi bebekken kesilmiş olmayan kolu sancıyan çocuğun acısı? 

Bir su meseli

‘Rüzgârın ve inkârın icabıdır’ der kadîm bir metin ve devam eder: ‘Yasaklı us, saklı suda saklıdır, saklı suda saklıdır yasaklı us!’ 

Pusu. 

1 Kasım 2013 Cuma

Ziy'aavar Shen Kcan'ın 'sonsuzluk, kötülük, 'Büyük Yıkım', 'Restorasyon Dönemi', 'kurmaca-gerçeklik ilişkisi' ve daha bir çok şeye dair olan 'Senyör Yorumculuk Yeterlilik Tezi'nin 'özetinin özetinin....özeti'

'Sonsuzluk, kötülük, 'Büyük Yıkım', 'Restorasyon Dönemi', 'kurmaca - gerçeklik ilişkisi' ve daha bir çok şey hakkındaki 'Senyör Yorumculuk Yeterlilik Tezi'
(tezin 'özetinin özetinin....özeti'ni yapan: Ziy'aavar Shen Kcan; özete katkı veren: Kcan'Nesh Arva Ayiz').

Saygı ve adama:
1***Vehibe Şencan'ın, Halle'li Cantor'un,
Ulm’lu Albert’in, Buenos Aires'li Borges'in, 
Main'li King'in, Gilead’lı Roland Deschain’in
aziz hatıralarına...
                                             
2***'Roderick'in Evlâdı... 'Delah, Silâhşör' dedi. 'Burda
dünyalar ince, anro con fa; sey-sey desene fanno 
bilet cobair can. I Chevin devar dan do....
'Kaç dan devar?' King, Stephen; KK, cilt VII, sayfa 65

൩ *** 'അസിമ്ളി ഒകുര യാപ്ıല്മസ്ı ഇചപ് എടെൻ ജെസ്റ്ലെർ : പ്രാദ നെ യശ്ıലദ്ığıന്ı മേരക് എടിപ് അരşടിıരണ, വെ ഒന് ടെşഇഫ്രെ എടെൻ ഒകുരു, ബു ഗയ്രെടിന്ടെൻ ഡോളിı റെബ്രിക് എത്മെക് യെറ്റ്മെശ്. ഒന്ൻ, ഹെര്ഗ്üന് ൩ കേരെടെൻ ആഴ ഒല്മമക് കയ്ദ്ıയല, അയക്ലർıന്ı ıലıക സുയ്ല യıകായ്‌ıപ, ഓ സുയു ഐçമെക് ടെ ഗെരെകിർ ദിയെണ്‍ കടിം ബിര അന്ലറ്റ്ıദാൻ ബഹ്സേടെർ ക്രോനിക്ലെർ ', കടിം ബിര സöയ്ലെൻസ്.

Prolog:

'İyi, iyilik, iyicil, iyicillik' ve 'kötü, kötülük, kötücül, kötücüllük' ile, 'yok oluşa yazgılı olma, bitimli olma, sonlu olma, ölümlü olma' arasındaki ilişkileri, 'kurmaca - gerçeklik' ve 'yazılı metin / sözel söylem - fizik alem' dolayımları ve irtibatları üzerinden inceleyen, ve (müteakip başlıklar altında kendisine değinilecek olan) 11,069 sayfalık bir 'Senyör Yorumculuk Yeterlilik Tezi'nin özeti (neredeyse 1/1000 ölçeğine denk düşen bir kısaltma ve extrasyon faaliyetinin sonucu) olan ilerleyen satırlar; 'Aydınlık'ın, 'Karanlık' ve 'Kaos'a karşı verdiği mücadeleye ve kozmik varoluşun o lirik, destansı ve ilâhi düzenine katkı vermesi temennisiyle paylaşılmaktadır.

Bu metin boyunca okur, ihtiyaç halinde başvurulacak olan 'masal, mitoloji, pozitif bilimler, sosyal bilimler, büyü, matematik, mantık, felsefe, teoloji, plastik sanatlar, ezoterizm, edebiyat, folklor ve meta-söylemler' gibi çeşitli anlatı yerlemlerinin birbiriyle yarıştırılmadıklarını; bunlar arasında hiyerarşik bir ilişkiler silsilesi inşa edilmeye çalışılmadığını, aksine, bunların hepsine eşit mesafede durularak, tamamına saygı gösterildiğini gözlemleyecektir. 

Her biri, varoluşun bir başka veçhesini kuşatarak anlamlandırmaya çalışan bu entelektüel uzaylar arasında rütbesel ilişkiler kurarak, onları itibar yarışına sokma şeklindeki (antagonist ve protagonist) kadim anlayışın; 'Eski Zaman' ve 'Eski Dünya'nın gitgide 'incelerek ilerlemesi' ve en sonunda da yok oluşa bitişmesiyle birlikte, gücünü büyük ölçüde kaybettiği, bugün artık, bu meselelere mesai harcayan, herkesin malûmudur.